62
   Wednesday
   73 / 48
   Thursday
   58 / 41
   Friday
   57 / 37