86
   Wednesday
   92 / 72
   Thursday
   95 / 72
   Friday
   91 / 65