65
   Wednesday
   90 / 68
   Thursday
   90 / 67
   Friday
   90 / 67